Misja

Misją naszej Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń” jest pomoc społeczna, walka z wykluczeniem poprzez edukację na różnych płaszczyznach, działalność na rzecz grup zagrożonych marginalizacją, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w duchu polskiej racji stanu poprzez propagowanie szacunku do dokonań narodowych, społecznych i kulturowych Polski oraz praca na rzecz rozwoju społecznego w imię przyszłych pokoleń.

Nasze cele realizujemy poprzez:
✓ Działalność społeczną
✓ Ułatwianie dostępu do kultury i nauki
✓ Ochrona dziedzictwa regionalnego
i narodowego
✓ Wspieranie społeczności lokalnych
✓ Współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego
✓ Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób z niepełnosprawnością
✓ Walka z wykluczeniem grup
zmarginalizowanych
✓ Projekty szkoleniowe i edukacyjne