Statut fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego “Dla Pokoleń”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Małgorzatę Agatę Fronczek, zwaną dalej Fundatorem,aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notariusza Aleksandrę Piskorską-Aftykę
w kancelarii notarialnej Roberta Fronca w Lublinie, ul. Spokojna 17/15,
w dniu 9 czerwca 2014 r., repertorium A-Nr 2799/2014, zmienionym oświadczenie woli
z dnia 10 czerwca 2014 r., repertorium A-Nr 2837/2014, działa na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97), ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873), innych obowiązujących przepisach prawnych oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4
Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy
z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa § 8 Statutu.
5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

§ 6
Ze względu na cele statutowe, nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować
do spółek oraz innych fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla fundacji.
3. Fundacja może używać znaku graficznego, a także logo z napisem wskazującym nazwę Fundacji.
4. Fundacja może posługiwać się skrótem „FUNDACJA DLA POKOLEŃ”

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8
Celem nadrzędnym Fundacji jest kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
w duchu polskiej racji stanu poprzez propagowanie szacunku do dokonań narodowych, społecznych i kulturowych Polski oraz praca na rzecz rozwoju społecznego w imię przyszłych pokoleń.
Cele szczegółowe:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego.
2. Upowszechnianie i promowanie literatury, sztuki i kultury.
3. Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych.
4. Prowadzenie i wspieranie działań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury, sztuki i edukacji na obszarach zmarginalizowanych.
5. Inspirowanie i uczestnictwo w międzynarodowej wymianie artystycznej i dialogu międzykulturowym oraz działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy miedzy społeczeństwami.
6. Upowszechnianie idei równouprawnienia płci kobiet i mężczyzn, ochrony praw i swobód obywatelskich, aktywności i odpowiedzialności.
7. Wspomaganie rozwoju lokalnego, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w takich dziedzinach życia społecznego, jak: edukacja, nauka, kultura, literatura, media, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna.
8. Działania związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych, dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych oraz działania związane z wyrównywaniem szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób niepełnosprawnych, dzieci
i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo).
9. Prowadzenie działań związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska, ochrony zwierząt, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej.
10. Prowadzenie działań na rzecz tworzenia i wdrażania programów stypendialnych
i szkoleniowych na rzecz dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy.
11. Upowszechnianie kultury fizycznej i popularyzowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.
12. Prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej, zabytków, pamiątek i ochrony miejsc historycznych.
13. Prowadzenie działań promujących miejsca związane z historią i kulturą w kraju i poza jego granicami, w tym tworzenie miejsc pamięci.
14. Zbieranie i publikowanie informacji związanych z działalnością opisaną w punkcie 13.
15. Aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
16. Prowadzenie działalności związanej z organizowaniem imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, imprez turystycznych, sportowych, wycieczek tematycznych na terenie kraju i poza jego granicami.
17. Aktywizacja osób bezrobotnych dla uzyskania poprawy warunków życia i tworzenie miejsc pracy.
18. Pomoc społeczna na rzecz młodzieży ze wsi i małych miast w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
19. Budowanie kontaktów międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności.
20. Działania na rzecz kształtowania postaw obywatelskich.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Działanie na rzecz życia literackiego, kulturalnego i społecznego, w tym działania
na rzecz współpracy z instytucjami, organizacjami artystycznymi, oświatowymi
i kulturalnymi, naukowymi w kraju i za granicą Polski.
2. Zabieganie o wszelką pomoc materialną i prawną dla przedstawicieli literatury, kultury, sztuki oraz dla członków grup zagrożonych wykluczeniem.
3. Rzecznictwo grup marginalizowanych społecznie.
4. Organizowanie domów pracy twórczej, bibliotek, archiwów, izb pamięci, wystaw stałych i czasowych, muzeów, skansenów, izb regionalnych.
5. Wspieranie działań o charakterze etnograficznym.
6. Organizowanie sesji literackich, naukowych, klubów dyskusyjnych, pogadanek, wykładów, spotkań, kursów i innych zajęć edukacyjnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
8. Organizowanie wymian międzynarodowych w zakresie kultury, edukacji, współpracy gospodarczej, ochrony środowiska i zdrowia, wymiany informacji, rozwoju demokracji
i rynku.
9. Działania promujące sport, rekreację oraz zachowania prozdrowotne.
10. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji.

§ 10
Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych, tworzący fundusz założycielski Fundacji, oraz inne mienie, w tym środki finansowe, ruchomości, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, datków i subwencji,
c. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
d. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e. operacji finansowych,
f. odsetek bankowych.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 1000 PLN złotych lub, gdy idzie
o osoby z zagranicy, równowartość tej sumy w USD dolarach USA lub euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
1. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Organy Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są:
– Zarząd Fundacji,
– Rada Senioralna.

§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć,
w formie pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie niniejszego uprawnienia.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
3. Fundator może wejść w skład Zarządu.
4. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu i Rady Senioralnej lub każdego
z jego członków w każdym czasie.
5. Fundator wydaje rozstrzygnięcia w formie uchwały.

§ 16
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, w skutek odwołania, albo
w wyniku śmierci członka Zarządu.
2. Zarząd może powołać, jako ciało doradcze, Komisję Programowo-Naukową, złożoną
z osób legitymujących się dorobkiem naukowym lub artystycznym.
3. Członkowie Zarządu mogą, z tytułu pełnienia tych funkcji, być wynagradzani
i nagradzani.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnym.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Zarząd wydaje rozstrzygnięcia w formie uchwały.

§ 17
1. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w razie:
a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
c. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem, za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Fundator zastrzega sobie prawo odwołania członków Zarządu z innych przyczyn, niż określone w ust. 1.

§ 18
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”, uchwalony przez Zarząd. Tryb działania Zarządu musi być zgodny ze Statutem Fundacji.

§ 19
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
3. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
4. Ustalanie regulaminu pracy Biura Fundacji.
5. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pracujących
w Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
8. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
9. Uchwalanie rocznych lub/i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu
o założenia uchwalone przez Radę Senioralną.
10. Realizowanie programów działania Fundacji.
11. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości, oraz rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Senioralną oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
12. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
13. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem
do kompetencji Rady Senioralnej.

§ 20
Zarząd odpowiada przed Radą Senioralną za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§ 21
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W sytuacji, gdy zarząd jest jednoosobowy uchwały jednomyślnie podejmuje Prezes Zarządu.

§ 22
1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Senioralnej oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielenia wyjaśnień. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

§ 23
Rada Senioralna jest organem nadzorczym, odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.

§ 24
1. Rada Senioralna składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych
przez Fundatora, w drodze uchwały w każdym czasie.
2. Rada Senioralna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członkowie Rady Senioralnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w takim organie, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
5. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
6. Rada wydaje rozstrzygnięcia w formie uchwały.

§ 25
1. Szczegółowy tryb działania Rady Senioralnej określa „Regulamin Rady Senioralnej”, uchwalony przez Radę. Tryb działania Rady Senioralnej musi być zgodny ze Statutem Fundacji.
2. Posiedzenie Rady Senioralnej zwołuje przewodniczący Rady Senioralnej w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Do uprawnień Rady Senioralnej należy przede wszystkim:
a. opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych lub/i wieloletnich planów działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
c. wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń
i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,
d. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
4. Członkowie Rady Senioralnej posiadają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
5. Rada Senioralna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym
do ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
W sytuacji Rady jednoosobowej uchwały jednomyślnie podejmuje Przewodniczący Rady Senioralnej.

§ 26
1. Rada Senioralna pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.
2. Do Rady Senioralnej może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości.
3. Członek Rady Senioralnej może zrezygnować, w formie pisemnej, z członkostwa
w Radzie.
4. Rada Senioralna współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
5. Pracą Rady Senioralnej kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Senioralnej.
6. Ustanie członkostwa w Radzie Senioralnej następuje z chwilą złożenia rezygnacji
z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej niniejszą funkcję.

§ 27
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do jej Fundatorów, członków organów i pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub
po preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczy Fundator, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji,
w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Zmiany Statutu

§ 29
Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Postanowienia końcowe

§ 30
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.