Statut fundacji

 

 

 

 

Wspierania Inicjatyw
Społeczno-Edukacyjnych, Kultury
oraz

Ochrony Dziedzictwa Narodowego

„Dla Pokoleń”

 

Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury
oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Małgorzatę Agatę Fronczek, z domu Szponarowicz, córkę Zbigniewa i Danuty, urodzoną w Lublinie 11 lutego 1967 r., zam. w Lublinie przy ul. Organowej 1/63, seria
i numer dowodu osobistego AMZ945968, PESEL 67021104388, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notariusza Aleksandrę Piskorską-Aftykę
w kancelarii notarialnej Roberta Fronca w Lublinie, ul. Spokojna 17/15, w dniu 09 czerwca 2014 r., repertorium A-Nr 2799/2014, zmienionym oświadczenie woli z dnia 10 czerwca
2014 r., repertorium A-Nr 2837/2014, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873), innych obowiązujących przepisach prawnych oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 2. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
  w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 • 4

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

 

 • 5
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność
  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ww. ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa §8 Statutu.
 5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

 

 • 6

Ze względu na cele statutowe, nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 • 7
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek oraz innych fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego, a także logo z napisem wskazującym nazwę Fundacji.
 4. Fundacja może posługiwać się skrótem Fundacja „Dla Pokoleń”

 

Cele i zasady działania Fundacji

 • 8

Celem nadrzędnym Fundacji jest kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
w duchu polskiej racji stanu poprzez propagowanie szacunku do dokonań narodowych, społecznych i kulturowych Polski, praca na rzecz rozwoju społecznego, osobistego
oraz wsparcie grup marginalizowanych i potrzebujących pomocy psychologicznej w imię przyszłych pokoleń.

Fundacja realizuje swoje cele :

 1. W zakresie działań kulturalnych, obywatelskich, społecznych, edukacyjnych:
 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego.
 2. Upowszechnianie i promowanie literatury, sztuki i kultury oraz działania na rzecz życia literackiego, kulturalnego i społecznego, w tym działania
  na rzecz współpracy z instytucjami, organizacjami artystycznymi, oświatowymi
  i kulturalnymi, naukowymi w kraju i za granicą Polski.
 3. Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych
  i intelektualnych.
 4. Inspirowanie i uczestnictwo w międzynarodowej wymianie artystycznej i dialogu międzykulturowym oraz działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy miedzy społeczeństwami.
 5. Promowanie ochrony praw i swobód obywatelskich, aktywności i odpowiedzialności.
 6. Wspomaganie rozwoju lokalnego, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w takich dziedzinach życia społecznego, jak: edukacja, nauka, kultura, literatura, media, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, turystyka, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna.
 7. Działania związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych, dostępu do kultury
  i sztuki na obszarach zmarginalizowanych oraz działania związane z wyrównywaniem szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osób niepełnosprawnych,  osób starszych, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo).
 8. Prowadzenie działań związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie rozwoju demokracji, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska, turystyki, ochrony zwierząt, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej.
 9. Prowadzenie działań na rzecz tworzenia i wdrażania programów stypendialnych
  i szkoleniowych na rzecz dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy.
 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i popularyzowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.
 11. Prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej, zabytków, pamiątek i ochrony miejsc historycznych oraz organizowanie domów pracy twórczej, bibliotek, archiwów, izb pamięci, wystaw stałych i czasowych, muzeów, skansenów, izb regionalnych.
 12. Prowadzenie działań promujących miejsca związane z historią i kulturą w kraju i poza jego granicami, w tym tworzenie miejsc pamięci.
 13. Zbieranie i publikowanie informacji związanych z działalnością opisaną w punkcie 1.l oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 14. Aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej, ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie działań o charakterze etnograficznym oraz organizowanie domów pracy twórczej, bibliotek, archiwów, izb pamięci, wystaw stałych i czasowych, muzeów, skansenów, izb regionalnych.
 15. Prowadzenie działalności związanej z organizowaniem imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, imprez turystycznych, sportowych, wycieczek tematycznych na terenie kraju i poza jego granicami.
 16. Budowanie kontaktów międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności.
 17. Działania na rzecz kształtowania postaw obywatelskich i aktywizacja lokalnej społeczności.
 18. Pomoc społeczna na rzecz młodzieży ze wsi i małych miast w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.

 

 1. W zakresie działań na rzecz rozwoju osobistego, pomocy psychologicznej oraz działań profilaktycznych:
 1. Prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, zachowaniom ryzykownym.
 2. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla dzieci, młodzieży, rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkotykowym, rozwoju osobistego itp.
 3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych i społecznych.
 5. Udzielania i organizowanie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego
  i pedagogicznego osobom potrzebującym.
 6. Prowadzenie działań psychoedukacyjnych.
 7. Prowadzenie i organizowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz podejmowanie działań na rzecz integracji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością.
 8. Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń dla osób pracujących z osobami
  z niepełnosprawnością zakresie m.in. nowatorskich metod terapeutycznych, technik arteterapii, metod aktywizacji społeczno-zawodowej itp.
 9. Organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie kompetencji organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych, pedagogicznych, psychologicznych, społecznych
  i osobowościowych, niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 10. Aktywizacja osób bezrobotnych dla uzyskania poprawy warunków życia i tworzenie miejsc pracy.

 

 • 9

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

 • 10

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych, tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz inne mienie, w tym środki finansowe, ruchomości, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • 11
 1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków i subwencji,
 3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
 4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 5. operacji finansowych,
 6. odsetek bankowych.
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 1000 PLN złotych lub, gdy idzie o osoby z zagranicy, równowartość tej sumy w USD dolarach USA lub euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 • 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

Organy Fundacji

 • 13

Organami Fundacji są:

– Zarząd Fundacji,

– Rada Fundacji.

 • 14
 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji, powoływanych i odwoływanych
  przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, w formie pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie niniejszego uprawnienia.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.
 3. Fundatormoże wejść w skład Zarządu Fundacji.
 4. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu i Rady Fundacji lub każdego
  z jego członków w każdym czasie.
 5. Fundator wydaje rozstrzygnięcia w formie uchwały.

 

 • 15
 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, w skutek odwołania, albo w wyniku śmierci członka Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może powołać, jako ciało doradcze, Komisję Programowo-Naukową, złożoną z osób legitymujących się dorobkiem naukowym lub artystycznym.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą, z tytułu pełnienia tych funkcji, być wynagradzani i nagradzani.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnym.
 5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji wydaje rozstrzygnięcia w formie uchwały.

 

 • 16
 1. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w szczególności w razie:
 1. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
 2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 3. niespełniania obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
 4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
 5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem,
  za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Fundator zastrzega sobie prawo odwołania członków Zarządu Fundacji z innych przyczyn, niż określone w ust. 1.

 

 • 17
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu Fundacji”, uchwalony przez Zarząd Fundacji. Tryb działania Zarządu Fundacji musi być zgodny ze Statutem Fundacji.
 • 18

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 3. Zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości środków na ich wynagrodzenia.
 4. Ustalanie regulaminu pracy Biura Fundacji oraz regulaminu działania oddziałów terenowych.
 5. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pracujących w Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 8. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 9. Uchwalanie rocznych lub/i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu
  o założenia uchwalone przez Radę Fundacji.
 10. Realizowanie programów działania Fundacji.
 11. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości oraz rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą
  o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
 12. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
 13. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem
  należy do kompetencji Radę Fundacji.

 

 • 19

Zarząd Fundacji odpowiada przed  Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

 • 20

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji. W sytuacji, gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy uchwały jednomyślnie podejmuje Prezes Zarządu Fundacji.

 

 • 21
 1. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 2. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielenia wyjaśnień. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 • 22

Rada Fundacji jest organem nadzorczym, odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.

 

 • 23
 1. Rada Fundacji składa się od 2 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, w drodze uchwały w każdym czasie.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członkowie Rady Fundacji:
 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w takim organie, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
 1. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 2. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 3. Rada Fundacji wydaje rozstrzygnięcia w formie uchwały.

 

 • 24
 1. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”, uchwalony przez Radę Fundacji. Tryb działania Rady Senioralnej musi być zgodny ze Statutem Fundacji.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Do uprawnień Rady Fundacji należy przede wszystkim:
 1. Opiniowanie, kontrola i nadzór nad realizacją okresowych lub/i wieloletnich planów działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd Fundacji,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd Fundacji,
 3. wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń
  i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,
 4. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji posiadają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym
  do ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
  W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji. W sytuacji Rady jednoosobowej uchwały jednomyślnie podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji.

 

 • 25
 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.
 2. Do Rady Fundacji może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości.
 3. Członek Rady Fundacji może zrezygnować, w formie pisemnej, z członkostwa
  w Radzie.
 4. Rada Fundacji współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji.
 5. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 6. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji
  z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej niniejszą funkcję.

 

 • 26
 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do jej Fundatorów, członków organówi pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub po preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczy Fundator, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

 • 27
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji,
  w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 


Zmiany Statutu

 • 28

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy.

 

Postanowienia końcowe

 • 29
 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.