RODO

 W związku z tym, że 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych –  art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.)  , zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń” danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”  . Adres  Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”: ul. Organowa 1/63, 20-882 Lublin.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Piotr Makarewicz.
 • Dane osobowe uczestników zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Fundację Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń” działań statutowych, 
  a także w celach  rekrutacyjnych, sprawozdawczych, statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu w celu realizacji wsparcia oraz w celach rekrutacyjnych, sprawozdawczych, statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych  przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu w celach rekrutacyjnych, sprawozdawczych, statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych.
 • Pozyskane od uczestników dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z wewnętrznych regulacji.
 • Każdy odbiorca działań Fundacji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, odbiorcy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Odbiorcy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez uczestnika jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani.