O fundacji

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń” powstała w 2014 r. i jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000515503.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

  • działalność na rzecz grup zagrożonych marginalizacją poprzez ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,
  • kształtowanie postaw obywatelskich i wspieranie społeczności lokalnych,
  • promowanie kultury, sztuki i nauki oraz działalność na rzecz ochrony tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego.

Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Fundacja przestrzega transparentności zasad i procedur działania.

Zakres działania Fundacji:

  • realizacja projektów społeczno-edukacyjnych,
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • rzecznictwo grup marginalizowanych społecznie,
  • tworzenie podmiotów o charakterze muzealno-wystawienniczym,
  • organizowanie szkoleń, sesji literackich, kursów, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych.

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z dotacji oraz darowizn osób indywidualnych.

Na stronie internetowej www.dlapokolen.org.pl znajdują się zarówno informacje o działalności Fundacji, jak również roczne sprawozdania, zawierające opis wszystkich uzyskanych dotacji zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć.